Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida / Pressmeddelanden och tal / Pressmeddelanden / Regeringen antog stabilitets- och Europa 2020-programmen

Regeringen antog stabilitets- och Europa 2020-programmen

19.04.2012  |  Pressmeddelande 92/2012

Statsrådet antog den 19 april 2012 två nationella program som ska tillställas EU-kommissionen. I stabilitetsprogrammet beskrivs Finlands medelfristiga ekonomiska utveckling speciellt med avseende på den offentliga ekonomin. I det nationella Europa 2020-programmet definieras regeringens åtgärder med vilka de nationella målen enligt Europa 2020-strategin ska uppnås. Programmet svarar också på rådets rekommendationer om strukturella reformer i Finland.

Programmen baserar sig på regeringens beslut, inklusive de lösningar som fastställdes under budgetmanglingen i mars 2012. Prognoserna i programmen är förenliga med prognossiffrorna i Ekonomiska översikten av den 4 april 2012.

Stabilitetsprogrammet

År 2012 kommer den totala produktionen att öka med 0,8 procent. På medellång sikt, dvs. 2013–2016, beräknas bruttonationalproduktionen öka med i genomsnitt nästan 2 procent. Den offentliga ekonomins finansiella ställning (hos staten och kommunerna samt i socialskyddsfonderna) antas visa ett litet överskott 2016. Någon återvändo till den ekonomiska tillväxt och de rejäla överskott inom den offentliga ekonomin som fanns före finanskrisen finns emellertid inte inom synhåll. Befolkningen åldras vilket börjar synas som en mindre arbetsinsats och avstannande ekonomisk tillväxt, samtidigt som den växande andelen äldre medför en offentlig utgiftsökning.

I stabilitetsprogrammet 2009 var Finlands målsättning på medellång sikt för de offentliga finanserna ett strukturellt överskott på 0,5 procent av bruttonationalprodukten. Detta mål torde uppnås 2013. Ökningen av statsskulden i proportion till den totala produktionen kommer också att upphöra under regeringsperioden.

En starkare finansiell ställning hos de offentliga samfunden räcker dessvärre inte till för att avhjälpa hållbarhetsgapet som följer av den demografiska förändringen. Enligt den justerade hållbarhetsbedömningen kommer hållbarhetsgapet inom den offentliga ekonomin fortfarande att vara 3,5 procent av den totala produktionen 2016.

Finlands stabilitetsprogram 2012

Europa 2020-programmet

Finlands nationella mål som sträcker sig till 2020 överträffar de övergripande mål som fastställts inom EU. Finland har som mål att höja sysselsättningsgraden bland 20–64-åringar från nuvarande dryga 73 till 78 procent. För forsknings- och utvecklingsutgifterna är målet 4 procent av bruttonationalprodukten. Avsikten är att höja andelen 30–34-åringar som tagit högskoleexamen till 42 procent och minska andelen som avbryter sin skolgång till under 8 procent. Antalet personer som hotas av fattigdom och utslagning ska minskas med 150 000. Finland har förbundit sig att uppnå EU:s energi- och klimatmål.

I programmet har EU-rekommendationerna för Finland beaktats. EU har uppmanat Finland att fortsätta den finanspolitiska konsolideringen och bevara de offentliga finansernas ställning över det medelfristiga målet, uppnå produktivitetsökningar och kostnadsbesparingar för offentliga tjänster, bättre inrikta arbetsmarknadsåtgärder på långtidsarbetslösa och ungdomar, öka äldre arbetstagares förutsättningar att återanställas och förbättra deras deltagande i livslångt lärande och överväga en koppling mellan den lagstadgade pensionsåldern och den förväntade livslängden. Dessutom uppmanades Finland att öppna tjänstesektorn för konkurrens.

EU-kommissionens publicerade i februari 2012 en rapport som behandlar den finansiella stabiliteten i medlemsländerna. Enligt rapporten måste den makroekonomiska situationen undersökas ytterligare i Finland samt i 11 andra medlemsländer. Tecken på makroekonomiska obalanser i Finland är att exportmarknadsandelarna krympte med inemot 20 procent 2005–2010, arbetskostnaderna per enhet ökade sammanlagt med över 12 procent 2008–2010 och den reella ökningen av bostadspriserna har varit större än den allmänna prisutvecklingen de senaste tio åren. Kommissionen publicerar i maj resultaten av den mer ingående granskningen, varefter det är möjligt att bedöma konsekvenserna av den nya EU-styrningen för Finlands nationella program.

Europa 2020 -strategin - Finlands nationella program, våren 2012

Effektivare finanspolitisk samordning inom EU

Den första europeiska planeringsterminen inleddes i januari 2011. Den årligen återkommande processen har inrättats för att stärka samordningen av den ekonomiska politiken inom EU. Under planeringsterminen styrs och utvärderas medlemsstaternas ekonomi- och sysselsättningspolitik effektivare och åtgärder vidtas vid behov. Europluspakten som ingicks 2011 utgör ett komplement och stöd till planeringsterminen. Under planeringsterminen 2012 beaktas EU-förordningarna från slutet av 2011 om ekonomisk kontroll och styrning. 

Planeringsterminen inleds med att kommissionen lägger fram sin tillväxtöversikt. Utifrån översikten fastställer Europeiska rådet i mars de främsta utmaningarna för ekonomi- och sysselsättningspolitiken och ger medlemsländerna strategiska råd. I april avlägger medlemsstaterna sina rapporter till EU i form av stabilitetsprogram och nationella Europa 2020-program. I programmen beaktas Europeiska rådets riktlinjer och staternas åtaganden enligt Europluspakten. I maj/juni utfärdar kommissionen landsspecifika rekommendationer som rådet godkänner i juni. Om en medlemsstat avviker från det avtalade kan EU vid behov ingripa i nationella beslut.

Ytterligare information lämnas av Mikko Spolander, finansråd (stabilitetsprogrammet), tfn 029 55 30006 eller 040 5587457, och Hannele Kerola, konsultativ tjänsteman (Europa 2020-programmet), tfn 029 55 30199 eller 040 828 9901.

Språkversionerna

Utskriftsversion

Skicka länk
X
 

Med skicka vm.fi-länk -funktionen kan du bokmärka ditt viktigaste vm.fi-innehåll i webbläsaren, eller dela ut innehåll till dina nätverk inom de vanligaste samfundstjänsterna. Dessa tjänster är i allmänhet avgiftsfria men de kräver registrering.

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi