Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida / Pressmeddelanden och tal / Pressmeddelanden / Utvärderingsrapporten om den grundläggande servicen år 2011 ..

Utvärderingsrapporten om den grundläggande servicen år 2011 färdig

06.03.2012  |  Pressmeddelande 53/2012

Regionförvaltningsverken har utvärderat tillgängligheten av den grundläggande servicen inom sina ansvarsområden. Temana för utvärderingen av 2011 var tjänster som är väsentliga för förebyggande av utslagning samt för säkerheten på glest bebyggda områden. Överdirektören för regionförvaltningsverket i Norra Finland Terttu Savolainen överlämnade den 6 mars 2012 den rikstäckande utvärderingsrapporten om den grundläggande servicen till förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen.

Samservicens täckning kunde förbättras

Den genomsnittliga tillgängligheten av den offentliga servicen är så gott som oförändrad och ligger på en god nivå. Nästan 98 % procent av medborgarna i Finland bor inom en radie på 20 kilometer från närmaste FPA-tjänst. För TE-byråerna och polisens tillståndsservice är motsvarande siffra ca 95 %, för skatteförvaltningen ca 85 % och för magistraterna 79 %. Läget håller emellertid på att förändras då myndigheterna lägger ner sina serviceställen. Därför behövs nya och mera förpliktande medel samt ett gemensamt viljetillstånd för att tillgången till service ska kunna garanteras.

Samserviceställena, där kundservice som erbjuds av den offentliga förvaltningen tillhandahålls på ett enda serviceställe, ökade år 2011 med fyra stycken. Vid utgången av 2011 fanns det 180 samserviceställen i 249 kommuner, vilket inte uppfyller det uppsatta målet om att varje kommun borde tillhandahålla de viktigaste statliga och kommunala kundtjänsterna vid ett samserviceställe ifall myndigheterna inte har något serviceställe i kommunen. I kommuner med stor areal, t.ex. sammanslagna kommuner, kan servicen tryggas på ett effektivt sätt genom samservice.

Regionala och lokala aktörer kan själva besluta om att delta i samservicen. Detta leder till skillnader i samserviceställenas serviceurval, och i värsta fall blir avståndet till myndigheternas tjänster besvärligt långt. Utvärderingen av den grundläggande servicen och andra utredningar stödjer målsättningen i regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering om att skapa ett rikstäckande nätverk av kommunala samserviceställen. Det av finansministeriet tillsatta Projektet för att utveckla kundservicen inom den offentliga förvaltningen – Kundservice 2014, syftar bland annat till att förverkliga denna målsättning. Projektgruppen ska lägga fram sina förslag våren 2013.

Tillgängligheten av den grundläggande utbildningen fortfarande god

Tillgången till grundläggande utbildning var god på riksplan år 2011. Det rikstäckande genomsnittet för skolvägen förlängdes inte för 7-12 åriga och 13-15 åriga grundskoleelever jämfört med året innan.

Procentandelarna för 1-6-klassister som bor inom fem kilometer från skolan varierade från 99 procent i Nyland till 80 procent i Kajanaland. Motsvarande andelar för klasserna 7-9 varierade från 91 procent i Nyland till 58 procent i Norra Karelen. När det gäller den riksomfattande tillgängligheten av den grundläggande utbildningen uppnåddes det mål som satts upp i undervisnings- och kulturministeriets verksamhets- och ekonomiplan för 2012-2015.

Våldsbrotten har ökat

Polisens förmåga att svara för den allmänna ordningen och säkerheten var fortfarande god. Utmaningarna består i förebyggandet av den ökande våldsbrottsligheten och säkrandet av de ungas socialisering och förankring i samhället.

Närståendevåldet ökade med nästan 8 procent jämfört med 2010 räknat med antalet hemutryckningar. Ökningen berodde sannolikt på att anmälningströskeln sjunkit. Jämfört med invånarantalet tycks familjevåldet vara ett problem som speciellt plågar Helsingforsområdet och Norra Finland.

Antalet barn och unga som råkat ut för våldsbrott ökade enligt polisens statistik med 15 procent jämfört med 2010. Antalet misshandel som riktats mot under 15-åriga har nästan fördubblats jämfört med 2005. I åldersgruppen under 21-åriga är ungefär 80 procent av de som misstänks för våldsbrott män. Största delen av offren är också män. När det gäller antalet misshandelsbrott har de största förändringarna jämfört med 2005 inträffat i åldersgruppen under 15-åriga ( 77,4 %) samt över 61-åriga ( 121,4 %). Antalet kvinnor som misstänks för misshandel som helhet ökat klart mera än antalet män.

Det är speciellt viktigt för den lokala säkerhetsplaneringen och polisinrättningarnas egen planering av verksamheten att våldet som upplevs av barn och unga minskas.

Undersökningstjänsterna har skötts väl trots en tydlig försvagning av brottutredningsnivån, och antalet utredda brott ökade jämfört med 2010. Utredningstiden förkortades för alla brottstypers del. Antalet fall som utretts var större än året innan.

Att sexualbrotten ökat med nästan 30 procent är mycket exceptionellt. Fallen med sexuellt utnyttjande av barn nästan fördubblades jämfört med året innan. De regionala skillnaderna i utvecklingen är stora, men en ökning inträffade nästan överallt. Antalet egendomsbrott ökade enligt polisens uppgifter med fem procent, brott som riktats mot fritidsbostäder och affärer ökade speciellt. Ökningen av bostadsinbrott verkar däremot ha upphört.

Servicenivån för snabb undsättning och polisens beredskapstid förbättrades. Utryckningsuppdragen ökade. Skillnaderna mellan olika polisstationer är emellertid stora när det gäller uppgifter för vilka man inte utsett patruller. Polisens genomsnittliga beredskapstid (exklusive behandlingstiden vid nödcentralen) var 16,9 minuter år 2011. Den kommunvisa variationen är emellertid fortfarande stor.

Inom räddningsväsendet granskades förebyggandet och tillgången till snabb undsättning

År 2011 granskade man förverkligandet av upplysning och rådgivning som har samband med förebyggande av olyckor samt brandinspektioner. Brandinspektionsobjekten har indelats i särskilda objekt som inspekteras årligen samt i bostadsbyggnader och dylika objekt. Räddningsverken inspekterade 83 % av de särskilda objekten, dvs. två procentenheter mindre än året innan. Av inspektionsmålsättningen för bostadshus förverkligades endast hälften. Räddningslagen som trädde i kraft i början av juli 2011 kommer i fortsättningen att påverka förebyggandet på ett betydande sätt. Tillsynen kommer att riktas på basis av riskbedömningar i stället för tidigare lagstadgade objekt och inspektionsintervaller. Räddningsverken kommer att utarbeta tillsynsplaner där man definierar riktandet av inspektionerna och övriga åtgärder.

Det riksomfattande resultatmålet för upplysningsarbetet uppnåddes inom sex räddningsområden. Antalet upplysnings- och rådgivningstillställningar som ordnats ändrades inte i nämnvärd mån. Genomföringssätten för upplysandet och rådgivningen varierade stort inom olika områden.

Vid utvärderingen av räddningsväsendet låg fokus på efterfrågan och tillgång till av snabb undsättning. Räddningsväsendet når olycksplatserna i genomsnitt inom de tider som fastställts på riksplan. Utryckningsuppdragen ökade inom en del av räddningsområdena. Ökningen beror framför allt på stormarna efter julen 2011 och de skadebekämpningsuppdrag som följde därefter. Förstainsatsuppdragen fortsatte också att öka. Antalet falska larm som utlösts av automatiska brandalarmanordningar minskade, men ligger fortfarande mycket långt från den uppsatta målnivån.

Den förebyggande missbrukarvården uppvisar stora regionala variationer

Kommuninvånarna i Finland befinner sig i olikvärdiga ställningar när det gäller de kommunala satsningarna i förebyggande missbrukarvård. Jämfört med den riksomfattande utvärderingen av den grundläggande servicen från 2004 har det inte skett någon nämnvärd förändring i strukturerna inom den förebyggande missbrukarvården. Det enda som gått framåt är strategiarbetet inom den förebyggande missbrukarvården. Bevisbaserade metoder inom den förebyggande missbrukarvården har emellertid tagits i bruk både i olika delar av landet och inom olika ansvarsområden för den grundläggande servicen.

Strukturerna och verksamheten inom den förebyggande missbrukarvården har endast i ett litet antal kommuner ordnats enligt rekommendationerna så att de utgör en systematisk helhet. I en del av kommunerna har den förebyggande missbrukarvården inte förverkligats på det sätt som lagen förutsätter. Utmaningen för koordineringen av den förebyggande missbrukarvården består i bristfälliga resurser, oklara uppgiftsbeskrivningar, deltidsanställningar och otillräckligt stöd i arbetet. För att strukturerna inom den förebyggande regionala/kommunala missbrukarvården, i ett läge där service- och kommunstrukturerna förändras, ska kunna utvecklas som ett led i främjandet av hälsan och välfärden i kommunerna krävs det ett kraftigt stöd.

Modellerna för miniinterventioner och tidigt ingripande har fått ett omfattande fotfäste inom den grundläggande servicen. Systematisk användning av ingripningsmodellerna förutsätter både koordinering på riksplan och utveckling av uppföljningen.

Regionförvaltningsverkens centrala utvärderingar av läget för den grundläggande servicen år 2011 finns endast i elektronisk form.

Ytterligare information:

Överdirektör Terttu Savolainen, regionförvaltningsverket i Norra Finland, tfn 040 488 0442 och konsultativa tjänstemannen Eeva Puttonen, finansministeriet, tfn 040 748 8757

Språkversionerna

Utskriftsversion

Skicka länk
X
 

Med skicka vm.fi-länk -funktionen kan du bokmärka ditt viktigaste vm.fi-innehåll i webbläsaren, eller dela ut innehåll till dina nätverk inom de vanligaste samfundstjänsterna. Dessa tjänster är i allmänhet avgiftsfria men de kräver registrering.

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi