Gå direkt till sidans textinnehåll
Förstora texten Förminska texten

Startsida / Pressmeddelanden och tal / Pressmeddelanden / Kommunernas svar till enkäten om kommun- och servicestruktur..

Kommunernas svar till enkäten om kommun- och servicestrukturreformen har anlänt - förhandlingar kommer inte att inledas i detta skede

01.09.2011  |  Pressmeddelande 086/2011

Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet informerar

Av de 312 kommuner som omfattas av kommun- och servicestrukturreformen besvarade 308 kommuner före den 31 augusti 2011 finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets enkät om uppfyllandet av lagens förpliktelser.

Av de kommuner som besvarat enkäten har 193 fattat sådana i lagen om en kommun- och servicestrukturreform, dvs. ramlagen, avsedda bindande beslut både om ett befolkningsunderlag på åtminstone ca 20 000 invånare och om enhetligheten i fråga om social- och hälsovården.

Kommunernas beslut och uppfyllandet av förpliktelserna

Lagen om en kommun- och servicestrukturreform förutsätter att en kommun eller ett samarbetsområde som svarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster bör ha åtminstone ca 20 00 invånare. Kommunerna skulle senast den 31 augusti 2011 ha beslutat om de tänker uppnå befolkningsunderlaget genom kommunfusioner eller genom att grunda ett samarbetsområde. En kommun eller ett samarbetsområde som uppfyller befolkningskravet ska inleda sin verksamhet senast vid ingången av 2013.

Enligt de svar som anlänt inom tidsfristen uppnår för tillfället 238 kommuner det i ramlagen fastställda kravet om ett befolkningsunderlag på åtminstone ca 20 000 invånare.

Av dessa kommer 7 kommuner att vara delaktiga i en sammanslagning som statsrådet redan beslutat om och som kommer i kraft 2013. 15 kommuner utreder dessutom sammanslagningar. Sammanslagningar har även verkställts under tidigare år.

Sammanlagt 177 kommuner har fattat bindande beslut om grundande av ett samarbetsområde för social- och hälsovården. Två av dessa kommer också att verkställa en kommunsammanslagning år 2013.

Utöver dessa har 34 kommuner redan själva ett tillräckligt befolkningsunderlag och därför har de inte fattat några beslut om kommunsammanslagningar eller samarbetsområden.

Av de 177 kommuner som fattat bindande beslut om samarbetsområden inom social- och hälsovården har 133 även fattat tillräckliga beslut om överföring av socialvårdens tjänster till samarbetsområdet.

70 kommuner saknar bindande beslut om uppnåendet av ett tillräckligt befolkningsunderlag. En del av dessa kommuner har antingen ingått intentionsavtal eller så har de en pågående utredning, en del ansöker hos statsrådet om möjlighet till avvikelse och en del av kommunerna har planer på samarbetsområden som dock inte räcker till att uppfylla befolkningskravet.

39 kommuner ansöker om avvikelse till kravet om ett befolkningsunderlag

Enligt ramlagen är det möjligt avvika från befolkningsunderlagskravet ifall det på grund av skärgård eller långa avstånd inte är möjligt att skapa en funktionell helhet eller om det är nödvändigt för tryggandet av finsk- eller svenskspråkiga invånares språkliga rättigheter eller samernas språkliga eller kulturella rättigheter.

Sammanlagt 22 kommuner hänvisar till de lagstadgade grunderna för avvikelse.

Man kan också ansöka om rätt till avvikelse från befolkningsunderlagskravet, dvs. s.k. exit. Statsrådet kan bevilja exit ifall kommunerna med hänseende till de regionala omständigheterna kan anses ha fattat tillräckliga beslut för att grunda en kommun eller ett samarbetsområde som utgör en funktionell helhet. 39 kommuner ansöker om denna rätt.

Förfarandet som förpliktar till samarbete ? en strukturlag ersätter ramlagen

Enligt den ändring av ramlagen som trädde i kraft i våras fick statsrådet behörighet att förplikta en kommun till samarbete i syfte att uppfylla befolkningsunderlagskravet för social- och hälsovården ifall kommunerna själva inte fattat beslut i ärendet inom den utsatta tiden. Enligt lagen kan statsrådet fatta beslut om att förplikta kommunerna till samarbete före slutet av juni 2012. Statsrådet kan samtidigt besluta om avvikelser i fråga om befolkningsunderlaget.

I regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering konstateras att regeringen kommer att inleda en kommunreform som syftar till en livskraftig kommunstruktur med starka primärkommuner som tryggar likvärdig tillgång till tjänster i hela landet. En stark primärkommun består av naturliga pendlingsområden och den är tillräckligt stor för att självständigt kunna sörja för basservicen, med undantag för den specialiserade sjukvården och krävande socialvårdstjänster. En stark primärkommun kan dessutom bemöta utmaningen i allt mer splittrade samhällsstrukturer och den kan bedriva effektiv näringspolitik och utvecklingsarbete.

Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson anser att kommunreformen bör trygga likvärdig tillgång i rätt tid till effektiva social- och hälsovårdstjänster som håller hög kvalitet.

- Kommunfältets livskraft är den avgörande faktorn när det gäller tryggandet av grundläggande service. En livskraftig kommunfält skapar grunden för omfattande välfärd, vilket är det bästa medlet för bekämpning av ojämställdhet och hälsoskillnader, betonar minister Guzenina-Richardson.

Noggrannare kriterier och en färdplan för kommunreformen ska i enlighet med regeringsprogrammet definieras mot slutet av 2011 så att man övergår från ramlagsenliga förfaranden till strukturlagsenliga förfaranden. Eftersom en ny strukturlag i enlighet med regeringsprogrammet kommer att ersätta den gällande ramlagen anses det i detta läge därför inte längre ändamålsenligt att inleda det i ramlagen om en kommun- och servicestrukturreform inkluderade förfarandet som förpliktar till samarbete eller kommunspecifika förhandlingar.

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen betonar att den gällande ramlagen enligt regeringsprogrammet kommer att ersättas med en strukturlag.

- Eftersom hela kommunstrukturen kommer att ses över kommer man inte att inleda några separata förhandlingar med kommunerna om uppfyllandet av ramlagens förpliktelser. Allt arbete som kommunerna utfört under KSSR-projektets gång kommer emellertid att utnyttjas i största möjliga mån i framtiden, konstaterar minister Virkkunen.

Närmare information om tidtabellen för och organiseringen av kommunreformen kommer att meddelas i början av september.

Ytterligare information:

Statssekreterare Anna-Kaisa Ikonen (FM), tfn 040 800 4362, specialmedarbetare Laura Rissanen FM), tfn 041 540 4505

Överinspektör Suvi Savolainen, (FM) tfn 040 508 8108, konsultativ tjänsteman Inga Nyholm, (FM) tfn 040 760 5524

Statssekreterare Anna-Kaisa Ikonen (FM), tfn 040 800 4362
Specialmedarbetare Laura Rissanen FM), tfn 041 540 4505
Specialmedarbetare Martta October (SHM), tfn 044 034 0343
Överinspektör Suvi Savolainen, (FM) tfn 040 508 8108
Konsultativ tjänsteman Inga Nyholm, (FM) tfn 040 760 5524

 

 

  • Bilaga
    01.09.2011  |  xls, 26 Kt

Språkversionerna

Utskriftsversion

Skicka länk
X
 

Med skicka vm.fi-länk -funktionen kan du bokmärka ditt viktigaste vm.fi-innehåll i webbläsaren, eller dela ut innehåll till dina nätverk inom de vanligaste samfundstjänsterna. Dessa tjänster är i allmänhet avgiftsfria men de kräver registrering.

Information om nättjänsten

Finansministeriet PB 28 00023 STATSRÅDET Tel. 0295 16001 E-mail: valtiovarainministerio@vm.fi