Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Verotus / Henkilöverotus / Ansiotulojen verotus

Ansiotulojen verotus

Suomessa on vuodesta 1993 lähtien sovellettu eriytettyä tuloverojärjestelmää, jossa veronalainen tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloon. Erillisverotuksen periaatteen mukaisesti kukin maksaa veroa omista tuloistaan riippumatta siviilisäädystä tai perheen koosta.

Ansiotuloa ovat mm. palkkatulo, yrittäjätulon ansiotulo-osuus sekä eläketulo ja muut veronalaiset sosiaalietuudet. Verotettava tulo määrätään valtion- ja kunnallisverotuksessa erikseen bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten perusteella. Kustakin ansiotulon lajista maksettavat verot määräytyvät verotettavan tulon sekä siihen kohdistettavien veroprosenttien ja veroluonteisten maksujen perusteella.

Ansiotuloista maksettavat verot ja maksut

Valtion tulovero

Valtion progressiivista tuloveroa maksetaan valtionverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Veron määrä määräytyy valtion progressiivisen tuloveroasteikon mukaan.

Kunnallisvero

Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella kunnallisveroprosentin mukaan. Kukin kunta määrää vuosittain oman veroprosenttinsa. Vuonna 2014 kunnallisveroprosentti vaihtelee 16,50-22.50 prosentin välillä. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 19,74.

Kirkollisvero

Kirkollisveroa maksavat evankelisluterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien jäsenet. Kukin seurakunta määrää kirkollisveroprosenttinsa vuosittain. Vuonna 2014 kirkollisveroprosentti vaihtelee 1,00-2,00 prosentin välillä.

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Vakuutetun sairausvakuutusmaksua maksetaan Kansaneläkelaitokselle. Maksu koostuu sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksusta. Vuonna 2014 sairaanhoitomaksu on 1,32  prosenttia työtulosta ja 1,49 prosenttia muusta tulosta (kuten eläke- ja etuustulosta). Sairaanhoitomaksun maksuperusteesta tehdään kunnallisverotuksen vähennykset. Päivärahamaksu on vuonna 2014  0,84 prosenttia veronalaisesta työtulosta. YEL-vakuutetun työtulosta maksu peritään 0,13 prosenttiyksiköllä korotettuna. Vakuutusmaksuja koskevasta lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Palkkatulosta maksettavat maksut

Palkkatulosta maksetaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän eläkemaksu. Vuonna 2014 työttömyysvakuutusmaksu on 0,5 prosenttia ja työeläkemaksu 5,55 prosenttia. Työeläkemaksu on 7,05 prosenttia 53 vuotta täyttäneillä henkilöillä. Maksut määräytyvät bruttopalkan perusteella eivätkä sisälly verokortin ennakonpidätysprosenttiin. Maksut ovat vähennyskelpoisia tuloverotuksessa.

Sivu tulostettavassa muodossa

Lisätietoa

Tietoa yrittäjätulon jakautumisesta ansio- ja pääomatuloon löytyy kohdasta Elinkeinoverotus

Linkkejä Verohallinnon ohjeisiin

www.vero.fi

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi