VM uutiskirje

ICT-toiminta

JulkICT-strategiahanke käynnistyy ensi vuoden alussa

Valtiovarainministeriö on lähettänyt hallintoon julkisen hallinnon ICT-strategiahankkeen ohjausryhmän nimeämispyynnön. JulkICT-strategiahanke asetetaan vuoden 2012 alussa ja näillä näkymin sen toimikausi tulee olemaan tammikuusta syyskuun loppuun.

Hanke tulee kytkeytymään mm. kuntauudistukseen sekä Vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelmaan. JulkICT-strategiatyön perustana on hallitusohjelmassa asetetut tavoitteet mm. tietojen hyödynnettävyydestä ja yhteentoimivuudesta sekä yhteisten palvelujen kehittämisestä ja käyttöönotosta.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, JulkICT-toiminto, puh. 040 8610060, s-posti muotoa etunimi.sukunimi@vm.fi.


Työasemapalvelu rakennetaan osana toimialariippumattomia palveluja

Valtiovarainministeriö esitti 7.12.2011 työasemahankkeen ohjausryhmän kokouksessa, että työasemapalvelut rakennetaan ensimmäisenä vaiheena osana valtion toimialariippumattomien ICT-palvelujen kokoamista yhteen palvelukeskukseen. Tavoitteena on, että kaikki virastot siirtyvät yhteisen työasemapalvelun käyttäjiksi vuodesta 2013 alkaen.

Palvelukeskus hoitaa omalla työvoimalla palvelupistetoimintaa ja lähitukitehtäviä. Sekä perustasoa että erityistarpeita varten tuotetaan omat erilliset ratkaisut (mukaan lukien korkea varautuminen ja tietoturvallisuus).

Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi ministeriön esityksen sillä edellytyksellä, että virastojen erityistarpeet otetaan huomioon.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Tuomo Pigg, JulkICT-toiminto, puh. 09 160 33248, s-posti muotoa etunimi.sukunimi@vm.fi.


Puhelinratkaisuissa suositellaan Hanselin ja Elisan väliaikaista sopimusta

Valtiovarainministeriö on lähettänyt hallintoon kirjeen, jossa se ohjeistaa virastoja ja laitoksia käyttämään Hanselin Elisan kanssa tekemää väliaikaista sopimusta vanhojen puhelinsopimusten umpeutuessa.

Hansel Oy järjesti puheratkaisukilpailutuksen (sisältää mm. puhelinliittymät, numeroinnin ja vaihdepalvelut) ja teki hankintapäätöksen 1.3.2011. Hankintapäätöksessä toimittajaksi valittiin Elisa Oyj. TeliaSonera Finland Oy valitti päätöksestä markkinaoikeuteen ja myöhemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Elisan kanssa on tehty nyt väliaikainen sopimus, joka on virastojen käytettävissä. Virastoille lähetetty ohjeistus perustuu valtiovarainministeriön teettämään oikeudelliseen arviointiin.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Tuomo Pigg, JulkICT-toiminto, puh. 09 160 33248, s-posti muotoa etunimi.sukunimi@vm.fi.


Yhteenveto kokonaisarkkitehtuuriluonnoksiin saaduista lausunnoista verkossa

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri - ja Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri -luonnoksiin saaduista lausunnoista tehty yhteeveto on julkaistu verkossa. Valtiovarainministeriö huomioi saadun palautteen laatiessaan virallisia versioita kokonaisarkkitehtuureista.


Uusia VAHTI-julkaisuja

Valtion tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTIn toimesta on valmisteltu seuraavat uudet tietoturvaohjeet:

Johdon tietoturvaopas (VAHTI 2/2011) kertoo organisaation tietoturvallisuudesta ja tietoturvavelvoitteista. Opas on tarkoitettu valtionhallinnon johdolle ja esimiehille. Tietoturvallisuuden tulee olla kiinteä osa organisaation johtamista ja toiminnan suunnittelua. Johdon tulee osoittaa tietoturvatyölle resurssit ja ohjausmekanismit tavoitteiden toteuttamiseksi.

Valtion ICT-hankintojen tietoturvaohjeen (VAHTI 3/2011) tarkoituksena on parantaa ICT-hankintojen tietoturvallisuuden arviointia ja elinkaaren kattavaa tietoturvallisuuden varmistamista.

Ohje korvaa aiemmin käytössä olleen Valtion tietotekniikkahankintojen tietoturvallisuuden tarkistuslistan (VAHTI 6/2001).


Työryhmä selvittämään julkisen hallinnon metatietopalvelua

Valtiovarainministeriö on asettanut julkisen hallinnon metatietopalvelun esiselvityshankkeen, jonka tehtävänä on tuottaa ehdotus metatietopalvelun toimintamallista, sen organisoinnista, palvelun sisällöistä sekä toteutukseen tarvittavista ratkaisuista ja resursseista. Hankkeen toimikausi päättyy 31.12.2012.

Hankkeen vetäjä raportoi työn edistymisestä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriryhmälle, joka nimetään kevään 2012 aikana.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Anne Kauhanen-Simanainen, JulkICT-toiminto, s-posti muotoa etunimi.sukunimi@vm.fi.


Perustietovarantojen rajapintoja pohtineen työryhmän lausuntoyhteenveto verkossa

Julkishallinnon perustietovarantojen rajapinnat -työryhmän tuloksiin saaduista lausunnoista tehty yhteenveto on luettavissa verkossa. Saatu lausuntopalaute oli yleisvaikutelmaltaan myönteinen. Tietovarantojen käytön helpottaminen nähtiin tärkeäksi ja yhteisistä rajapintaratkaisuista sopiminen oleelliseksi julkisessa hallinnossa.

Saatu palaute otetaan huomioon, kun työryhmän tuloksista muodostetaan lopulliset versiot, jotka julkaistaan valtioneuvoston hankerekisterissä joulukuussa 2011.


Ministerityöryhmä linjasi sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli kokouksessaan 8.12.2011 sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) tilannetta ja jatkotoimia. Ohjelma on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Ohjelman toimikautta jatketaan vuoden 2015 loppuun, ja sille asetetaan oma, ministeriöiden ja kuntien edustajista koostuva johtoryhmä


TUVE-hankkeeseen tuotannollinen yhteistoimintaryhmä ja henkilöstöryhmä

Valtiovarainministeriö asetti Hallinnon turvallisuusverkkohankkeen (TUVE) tuotannollisen yhteistoimintaryhmän 21.11.2011. Yhteistoimintaryhmä vastaa turvallisuusverkkotoimintaan liittyvien sopimusten yhteensovittamisesta ja tuotannon siirtojärjestelyistä. Ryhmässä ovat edustettuina hankkeen tuotantovastuussa olevat palveluntuottajat.

Valtiovarainministeriö pyysi 9.12.2011 TUVE-hankkeessa mukana olevia hallinnonaloja ja niiden henkilöstöa edustavia pääsopijajärjestöjä nimeämään edustajansa hankkeen henkilöstöryhmään. Henkilöstöryhmän tehtävänä on valmistella Hallinnon turvallisuusverkon käyttöönotosta seuraaviin muutoksiin liittyviä henkilöstöasioita.

Hallinnon turvallisuusverkko on valtioneuvoston ja turvallisuusviranomaisten korkean varautumisen tietoliikenneratkaisu.


Lisää uutisia ICT-hankkeista ja -palveluista:


Palautetta tästä uutiskirjeestä voit lähettää valtiovarainministeriöön osoitteella vm-viestinta(at)vm.fi.

Valtiovarainministeriö PL 28
00023 VALTIONEUVOSTO
puhelin 0295 16001