Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Tiedotteet, puheet ja uutiskirjeet / Tiedotteet / Arvopaperimarkkinalait uudistuvat - kilpailukyky paranee j..

Arvopaperimarkkinalait uudistuvat - kilpailukyky paranee ja valvonta tehostuu

19.04.2012  |  Tiedote 91/2012

Arvopaperimarkkinalakien uudistamisella tavoitellaan neljää keskeistä muutosta: selkeämpää lainsäädäntöä, hallinnollisen taakan kevennystä, tehokkaampaa sisäpiirivalvontaa ja tiukempaa väärinkäytösten sanktiointia sekä turvallisempaa arvopaperiomistamista. Valtioneuvosto antoi 19.4.2012 eduskunnalle esityksen arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksesta.

Hallituksen esitys perustuu keskeisten kilpailijamaiden säädösten vertailuun ja siinä on huomioitu myös merkittävässä muutosvaiheessa olevaa EU:n arvopaperisektorin sääntelyä. Muutokset varmistavat teknisesti korkeatasoisen ja toimivan sääntelyn, joka turvaa kotimaisten arvopaperimarkkinoiden kilpailukykyä, markkinoiden luotettavaa toimintaa sekä edistää sijoittajien suojaa.

Uusi lakirakenne

Arvopaperimarkkinalainsäädännön rakenne uudistettaisiin ja arvopaperimarkkinalaki jaettaisiin useammaksi laiksi. Arvopaperipörssistä, monenkeskisestä kaupankäyntijärjestelmästä ja osakekaupankäynnin läpinäkyvyydestä säädettäisiin uudessa rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annettavassa laissa. Arvopaperien selvitystoiminnasta säädettäisiin puolestaan uudessa laissa arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, jolla kumottaisiin voimassa oleva laki arvo-osuusjärjestelmästä.

Sijoituspalvelutoiminnan menettelytapoja koskevat säännökset keskitettäisiin sijoituspalveluyrityksistä annetun lain pohjalle säädettävään uuteen sijoituspalvelulakiin. Sijoituspalvelulakiin yhdistettäisiin myös nykyisin erillisiin lakeihin sisältyvät säännökset sijoituspalveluyrityksistä ja ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa ja nämä erillislait kumottaisiin.

Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä kumottaisiin ja johdannaispörssitoimintaa koskeva sääntely yhdistettäisiin pörssin ylläpitämää säänneltyä markkinaa koskevan sääntelyn kanssa rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annettavaan lakiin. Johdannaiskauppojen selvitystoimintaa koskeva sääntely yhdistettäisiin arvopaperikauppojen selvitystoimintaa koskevan sääntelyn kanssa arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettavaan lakiin.

Uudessa laissa arvopaperitileistä säädettäisiin arvopaperien välillisestä säilyttämisestä ja siihen liittyvistä tilinhaltijan oikeuksista. Lain tarkoituksena on selkeyttää arvopapereita koskevien esineoikeudellisten kysymysten oikeustilaa. Esimerkiksi säilyttäjän konkurssitilanteessa olisi sijoittajan suoja nykyistä selvempi. Lisäksi säätämällä säilytyspalvelut sijoituspalvelulaissa luvanvaraisiksi palveluiksi korostetaan asiakkaiden varojen säilyttämisessä noudatettavaa erityistä huolellisuutta. Arvo-osuustileistä ehdotetaan säädettävän edelleen arvo-osuustileistä annetussa laissa.

Uudessa arvopaperimarkkinalaissa säädettäisiin kolme keskeistä arvopaperimarkkinalainsäädännön yleissäännöstä, joita ovat hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisen ja sopimattoman menettelyn sekä totuudenvastaisten ja harhaanjohtavien tietojen antamisen kiellot sekä riittävien tietojen tasapuolinen pitäminen saatavilla.

Valvonta tehostuu

Hallitus esittää myös Finanssivalvonnan käytössä olevan hallinnollisen seuraamusjärjestelmän käyttöalan merkittävää laajennusta sekä sen tiukentamista. Muutoksilla varaudutaan osaltaan vireillä oleviin EU-lainsäädännön muutoksiin. Ankarimmat yli miljoonan euron suuruiset hallinnolliset seuraamukset määräisi jatkossa Finanssivalvonnan sijaan Markkinaoikeus.

Uuteen arvopaperimarkkinalakiin ehdotetaan säännökset, joiden seurauksena pörssiyhtiöiden sisäpiiriläisten ja näiden lähipiirin julkiset sisäpiirirekisterit keskitetään yhteen ja niiden ylläpito olisi jatkossa Finanssivalvonnan tehtävä. Muutoksella tehostetaan sisäpiirirekisterien luotettavuutta ja parannetaan sijoittajien mahdollisuuksia saada tietoja.

Hallitus ei esitä poistettavaksi säännöksiä, jotka koskevat arvopaperinvälittäjien ja muiden markkinaosapuolten sisäpiiriläisille asetettua velvoitetta tehdä osakeomistuksiaan koskevia sisäpiiri-ilmoituksia. Vaikka sääntely tältä osin onkin kansallista ja poikkeaa muiden EU-maiden sääntelystä, on julkisuudella ja läpinäkyvyydellä arvioitu olevan merkitystä väärinkäytösten ennaltaehkäisyssä.

Lisäksi esitetään vahingonkorvausta koskevaa sääntelyä täsmennettäväksi.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012.  Uuden arvopaperimarkkinalain 4 luvun säännöksillä pantaisiin täytäntöön esitedirektiivin muutosdirektiivi (2010/73/EY), joka tulee saattaa voimaan 1.7.2012 mennessä.

Ehdotus pohjautuu arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuusuudistusta valmistelleen työryhmän helmikuussa 2011 antamaan muistioluonnokseen.

Uudistuksen toinen vaihe

Esitys ei pidä sisällään ehdotuksia julkisuudessa paljon esillä olleesta hallintarekisteröinnin laajennuksesta. Elinkeinoministeri Jyri Häkämies ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen päättivät syksyllä 2011, että mahdollisuuksia kehittää hallintarekisteröintiä selvitetään arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen erillisessä toisessa vaiheessa.

Hallintarekisteröintiä valmistelemaan asetettu virkamiesryhmän keskeisenä lähtökohtana on ollut turvata riittävä verovalvonta ja viranomaisten muut tiedonsaantitarpeet arvopaperien todellisesta omistajasta. Ryhmä arvioi hallintarekisteröinnin laajentamista myös arvopaperien omistuksen julkisuuden näkökulmasta. Lisäksi se valmistelee ehdotuksia etävälittäjien kaupparaportoinnin tehostamiseksi. Ryhmässä on edustettuna valtiovarainministeriön vero- ja rahoitusmarkkinaosastot sekä Verohallinto. Ryhmä on järjestänyt arvopaperien hallintarekisteröinnin oikeuden laajentamisesta ja sen vaikutuksesta eri sidosryhmiin huhtikuun aikana kuulemistilaisuuksia. Ryhmän on määrä saada hallituksen esitys -muotoiset ehdotuksensa valmiiksi toukokuun 2012 loppuun mennessä.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Tuija Taos, rahoitusmarkkinaosasto, p. 09 160 33095

Kieliversiot

Sivu tulostettavassa muodossa

Lähetä linkki
X
 

Lähetä vm.fi-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän vm.fi-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi