Siirry suoraan sivun tekstisisältöön
Suurenna tekstiä Pienennä tekstiä

Tarkennettu haku  |  A-Ö-hakemisto  |  Ohje

Etusivu / Tiedotteet, puheet ja uutiskirjeet / Tiedotteet / Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto yhdistetään F..

Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto yhdistetään Finanssivalvonnaksi

22.05.2008  |  Tiedote 81/2008

Hallitusohjelman mukaan rahoitus- ja vakuutusalan valvonta tulee yhdistää. Hallitus on tänään 22.5.2008 antanut eduskunnalle esityksen laiksi, jolla perustettaisiin uusi yhdistetty rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, Finanssivalvonta. Sille siirtyisivät pääosin nykyisen Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston tehtävät. Finanssivalvonta sijoitetaan Suomen Pankin yhteyteen. Sitä koskevien asioiden käsittely valtioneuvostossa kuuluisi valtiovarainministeriölle. Esitys perustuu helmikuussamietintönsä jättäneen finanssivalvontatyöryhmän ehdotuksiin. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan niin, että uusi valvontaviranomainen voisi aloittaa toimintansa 1.1.2009. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina 23.5.2008.

Ehdotetun lain mukaan Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena olisi finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottaviksi säädettyjen vakaa toiminta, vakuutettujen etujen turvaaminen sekä yleinen luottamus finanssimarkkinoiden toimintaan. Finanssivalvonta valvoisi finanssimarkkinoilla toimivien toimintaa niin kuin Finanssivalvonnasta annettavassa laissa ja muualla laissa säädetään. Finanssivalvonnan tehtävänä olisi lisäksi edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla sekä yleisön tietämystä finanssimarkkinoista.

Finanssivalvonnan tehtävät vastaisivat pääosin nykyisiä Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston tehtäviä. Panttilainauslaitosten valvonta ehdotetaan kuitenkin siirrettäväksi Etelä-Suomen lääninhallitukselle. Laissa ei myöskään nykyisestä Vakuutusvalvontavirastosta poiketen säädettäisi työttömyysetuuksien valvonnan neuvottelukunnasta.

Esityksen perustelujen mukaan Finanssivalvonnan perustamisen jälkeen tulisi pikaisesti selvittää mahdollisuudet siirtää eräät nykyisin Vakuutusvalvonnalle kuuluvat sosiaaliturvan täytäntöönpanoon ja hallintoon liittyvät tehtävät muille viranomaisille. Tällaisia olisivat ainakin Eläketurvakeskuksen ja Koulutusrahaston valvonta sekä työttömyysetuuksien toimeenpanon ohjeistus ja valvonta samoin kuin työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan talousarvion ja oikeushallintomaksun määrän vahvistaminen.

Hallintoeliminä eduskunnan pankkivaltuusto, johtokunta ja johtaja

Finanssivalvonnan hallintoeliminä olisivat eduskunnan pankkivaltuusto sekä Finanssivalvonnan johtokunta ja johtaja. Lisäksi Suomen Pankin johtokunta vahvistaisi Finanssivalvonnan talousarvion. Pankkivaltuuston tehtävänä olisi valvoa yleisesti Finanssivalvonnan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta, nimittää johtokunnan jäsenet sekä nykyisestä laista poiketen myös johtokunnan esityksestä Finanssivalvonnan johtaja.

Johtokunnassa olisi viisi jäsentä, joista valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Pankki kukin nimeäisi yhden jäsenen. Lisäksi johtokunnassa olisi kaksi muuta jäsentä.

Johtokunnan keskeisenä tehtävänä olisi asettaa erityiset tavoitteet Finanssivalvonnan toiminnalle ja päättää sen toimintalinjoista sekä ohjata ja valvoa näiden tavoitteiden toteutumista. Johtokunta voisi ottaa ratkaistavakseen asian, joka voi merkittävästi vaikuttaa finanssimarkkinoiden vakauteen tai niiden kehitykseen. Johtokunnan tulisi myös vuosittain kuulla valvottavia Finanssivalvonnan tavoitteiden toteutumisesta.

Johtajan keskeisenä tehtävänä olisi johtaa Finanssivalvonnan toimintaa ja tehdä muut kuin johtokunnalle kuuluvat Finanssivalvonnan päätökset. Nykyisestä laista poiketen johtajan virka olisi määräaikainen.

Valtuudet ja sanktiot kuten nykyisinkin

Esityksen mukaan sekä rahoitus- että vakuutusalan valvottaviin sovellettaisiin samoja valvontavaltuuksia ja hallinnollisia sanktioita. Toimivaltuuksien porrastamiseksi valvottavat ja finanssimarkkinoilla toimijat jaettaisiin laissa ryhmiin.

Laissa säädettäisiin lisäksi yhtenäisin perustein Finanssivalvonnan kansainvälisestä yhteistyöstä. Nykyisin eri laeissa olevat valvontaviranomaisen päätöstä koskevaan muutoksenhakuun liittyvät säännökset ehdotetaan myös koottavaksi ehdotettuun lakiin.

Valvonnan kustannukset katettaisiin pääosin valvontamaksuilla

Finanssivalvonnan kustannukset katettaisiin pääosin nykyistä lakia vastaavasti toimenpidemaksuilla ja erityisillä valvottavilta ja muilta finanssimarkkinoilla toimivilta perittävillä veroluonteisilla valvontamaksuilla. Nämä maksut olisivat keskimäärin yhteensä 95 prosenttia valvonnan kustannuksista. Julkinen valta vastaisi lopuista kustannuksista.

Valvontamaksuista säädettäisiin laissa, ja niiden määräytymisperusteita yhdenmukaistettaisiin. Suomen Pankki vastaisi valvontamaksujen perimisestä ja siten myös Finanssivalvonnan alijäämästä. Se jäisi kuitenkin käytännössä viime kädessä valtion vastattavaksi, mikäli tuo määrä vähentäisi Suomen Pankin voittovaroista valtiolle tuloutettavaa määrää.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa (VM), puh. (09) 160 33064, 040 7346936

 

 

Kieliversiot

Sivu tulostettavassa muodossa

Lähetä linkki
X
 

Lähetä vm.fi-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän vm.fi-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.

Tietoa näistä sivuista

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin 0295 16001 valtiovarainministerio@vm.fi